Sherbime & Zgjidhje

Internet me Shpejtesi te Larte

Internet me Shpejtesi te Larte

Internet me Shpejtesi te Larte

Rezidenca

Rezidenca

Biznesi

Biznesi

Zgjidhjet Web

Informacioni dhe Konsultimi Web

Informacioni dhe Konsultimi Web

Portfolio

Portfolio

Sherbimet It te Biznesit

Domainet dhe Sherbimet DNS

Domainet dhe Sherbimet DNS

Sherbimet IT

Sherbimet IT

Kosultimi

Kosultimi

Lajme Blog Mbeshtetje Rreth Nesh
Kerko
Login   
Shqip |  English

Hostimi i Aplikacionit

Hostimi i aplikacionit KemiNet jep burime te besueshme, te pershkallezuara, dhe me kosto efektive ne burimet kompjuterike, ku do te hostojme aplikacionin.

Sherbimet e hostimit te aplikacionit nenkuptojne instalimin dhe ekzekutimin e aplikacionit ne pjesen e trete te serverit, ne vend te rrjetit normal.

Ky sherbim mund te jete pergjigjja per zgjidhjet e hostimit te aplikacionit, vertikal ose ndermarje, qe ju mundeson ju:

Reduktim te kostos

Sherbimi i hostimit te aplikacionit eliminon koston hardware-ike dhe pakeson koston operative me nje diference te madhe. Duke perdorur sherbimin tone ju paguani vetem per fuqine e llogaritur, magazinimin dhe burime te tjera qe perdorni, pa kontrata afatgjata.

Fokusohemi ne biznesin tuaj

Hostimi i aplikacioneve KemiNet mer persiper barren e menaxhimit te infrastruktures IT. Ne mund te ruajme burimet tuaja fianaciare, fuqine punetore, dhe ndryshimin e fokusit strategjik keshtu qe ju do te fokusoheni ne interesat e thelbesore te biznesit tuaj ne vend te manaxhimit dhe infrastruktures IT.

Besueshmeri

Me hostimin e aplikacionit KemiNet, ju merni avantazh per shkallezueshmerine, besueshmerine, dhe infrastrukture kompjuterike te siguruar.

Siguri

KemiNet perdor nje metode end-to-end per te siguruar dhe ngurtesuar infrastrukturen, perfshire masat infrastrukturore, operacionale dhe software.

Zgjidhje e problemeve, mbeshtetje dhe permiresime

Duke perdorur sherbimet e KemiNet ju nuk keni pse te shqetesoheni per performancen, server uptime, probleme teknike ose permiresimet software-ike (upgrade). Te gjitha keto vecori vijne me sherbimin e hostimit te aplikacionit, qe sigurojne se mjedisi IT eshte i monitoruar ne kohe reale ne menyren 24x7x365 per kercenimet e sigurise, dhe sigurojne server uptime te larte. Permiresimet e aplikacioneve menaxhohen gjithashtu nga ofruesi i hostimit te aplikacionit.